Algemeen


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.videobanenmarkt.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat VideoBanenMarkt zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan VideoBanenMarkt niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. VideoBanenMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Auteursrechten

VideoBanenMarkt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan VideoBanenMarkt zijn verstrekt, zal VideoBanenMarkt zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

VideoBanenMarkt mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is VideoBanenMarkt niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VideoBanenMarkt gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en VideoBanenMarkt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VideoBanenMarkt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

VideoBanenMarkt behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

VideoBanenMarkt zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die VideoBanenMarkt verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

VideoBanenMarkt heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. VideoBanenMarkt gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.