Algemene Voorwaarden VideoBanenMarkt

Tot stand gekomen op 26 juni 2017.

Algemene Voorwaarden VideoBanenMarkt, gevestigd aan Zekeringstraat 17A, 1014 BM , te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64327965.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:         De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

VideoBanenMarkt:                   VideoBanenMarkt, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64327965.

Bedrijf:                                      De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                              De Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                      Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die VideoBanenMarkt voor of ten                                                  behoeve van de Gebruiker heeft verricht.

Honorarium:                             De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Gebruiker                                                  is overeengekomen.

Opdracht:                                 De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                         Elke overeenkomst en abonnement gesloten tussen VideoBanenMarkt en de                                                    gebruiker.

Product:                                    Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de                                                              Gebruiker en VideoBanenMarkt.

Tegoedbon:                              Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen                                                          inlevering de Gebruiker zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt                                                      en/of de dienst wordt verricht.

Gebruiker:                                Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft                                                    afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.                                                          Onder de Gebruiker wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen VideoBanenMarkt en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VideoBanenMarkt, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden VideoBanenMarkt en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VideoBanenMarkt zijn overeengekomen.

Indien VideoBanenMarkt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VideoBanenMarkt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbieding en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van VideoBanenMarkt zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

VideoBanenMarkt kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Gebruiker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is VideoBanenMarkt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VideoBanenMarkt anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht VideoBanenMarkt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding en/of offerte van VideoBanenMarkt.

Abonnement

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bedrijven moeten een abonnement afsluiten om vacatures op de website te kunnen plaatsen, CV en video’s te kunnen inzien, reageren op sollicitanten en een profiel aan te kunnen maken. Voor Consumenten is het gebruik van het platform en het reageren op de vacatures gratis.

Een abonnement wordt minimaal voor 30 dagen aangegaan. Een abonnement is in ieder geval voor onbepaalde tijd afgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Beëindiging abonnement

VideoBanenMarkt en het Bedrijf kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden het abonnement beëindigen.

Zowel VideoBanenMarkt als het Bedrijf kunnen het abonnement te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Profiel Bedrijf

Om gebruik te kunnen maken van het platform dient het Bedrijf na het afsluiten van een abonnement een profiel aan te maken.

Het Bedrijf dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

Het Bedrijf beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

VideoBanenMarkt is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van het Bedrijf is geplaatst.

Profiel Consument

Consumenten kunnen zich gratis aanmelden op VideoBanenMarkt. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het ingeschreven staan bij VideoBanenMarkt vormt op geen enkele wijze garantie voor het vinden van een geschikte baan.

De Consument kan kiezen uit een openbaar profiel en een privé profiel. Indien de Consument een openbaar profiel kiest, heeft elke websitebezoeker toegang tot zijn profiel.

Indien de Consument voor een privé profiel kiest, kunnen alleen Gebruikers die ingelogd zijn toegang krijgen tot dit profiel. VideoBanenMarkt plaats geen video’s op youtube en dit is de verantwoordelijkheid van de Consument.

Consumenten kunnen hun video ook op youtube plaatsen. Indien Consumenten een video op youtube plaatsen is die openbaar.

Videobanenmarkt is niet verantwoordelijk voor het openbaar zetten voor de gegevens van de Consument. De Consument is hier zelf verantwoordelijk voor.

VideoBanenMarkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Consument is uitgegaan van door het Bedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij VideoBanenMarkt deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Daarnaast is niet verantwoordelijk voor dat Bedrijven contact op kunnen nemen met de Consument.

Tussenpersoon

VideoBanenMarkt fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van banen bij elkaar worden gebracht. VideoBanenMarkt voorziet alleen van een online platform en brengt de doelgroep (in)direct in contact met elkaar.

Bedrijven kunnen op de website tegen een vergoeding vacatures plaatsen en Consumenten kunnen op de website een profiel aanmaken en een CV en/of video plaatsen. Voor Consumenten is het gebruik van het platform en het reageren op de vacatures gratis.

VideoBanenMarkt fungeert uitsluitend als tussen persoon en is niet betrokken bij de daadwerkelijke overeenkomst tussen een Bedrijf en een Consument.

VideoBanenMarkt is niet verantwoordelijk voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst of een andere soort overeenkomst. VideoBanenMarkt is niet betrokken bij deze overeenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze overeenkomst.

Vacatures

Het Bedrijf heeft na het afsluiten van het abonnement het recht om op de website vacatures te plaatsen. Voor het plaatsen van vacatures brengt VideoBanenMarkt geen kosten in rekening.

VideoBanenMarkt kan op verzoek van de Bedrijf een vacature extra laten opvallen. VideoBanenMarkt brengt hiervoor extra kosten in rekening.

VideoBanenMarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de vacatures. De vacatures zijn afkomstig van de Bedrijven. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun vacatures.

Het Bedrijf garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de vacature juist, volledig en niet onrechtmatig is. Het Bedrijf kan uitsluitend vacatures plaatsen met het doel om nieuwe werknemers te vinden. Het is niet toegestaan om vacatures voor een ander doel op de website te plaatsen.

Het Bedrijf garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de vacature niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een commercieel karakter heeft.
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

VideoBanenMarkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VideoBanenMarkt is uitgegaan van door de Bedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VideoBanenMarkt kenbaar behoorde te zijn.

Verwijdering vacatures en/of profielen

VideoBanenMarkt behoudt zich het recht voor om de teksten van vacatures te wijzigen of in te korten.

VideoBanenMarkt heeft het recht zonder opgave van redenen een vacature en/of profiel van een Bedrijf te verwijderen van haar website. Derden kunnen VideoBanenMarkt verzoeken om vacatures van de website te verwijderen.

VideoBanenMarkt verwijdert in ieder geval een vacature en/of account, waarvan de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een commercieel karakter heeft.
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Bedrijven aanvaarden de mogelijkheid dat een vacature en/of account kunnen worden verwijderd.

Toegang tot CV, database en privacy

Bedrijven mogen databestanden uit de CV en/of vacaturedatabase of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden voor eigen gebruik.

Bedrijven zijn niet toegestaan om CV’s te plaatsen op de website.

Bedrijven kunnen uitsluitend via de website contact opnemen met een de Consument.

Bedrijven dienen zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die middels de CV database aan Bedrijven ter inzage zijn gegeven.

Wanneer een Consument direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Bedrijf, zal het Bedrijf dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. Videobanenmarkt garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is.

Oplevering Video

De Consument heeft de mogelijkheid om bij VideoBanenMarkt een video op maat te maken om op de website te plaatsen.

De Consument verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VideoBanenMarkt.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft VideoBanenMarkt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Consument.

Annulering overeenkomst

De Gebruiker heeft het recht de overeenkomst te annuleren.

Ingeval van annulering zal VideoBanenMarkt de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal VideoBanenMarkt de Gebruiker een overzicht van verstrekken.

Daarnaast heeft VideoBanenMarkt in geval van annulering het recht om 10% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.

In geval van overmacht is de Gebruiker niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.

Uitvoering overeenkomst

VideoBanenMarkt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

VideoBanenMarkt heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VideoBanenMarkt.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft VideoBanenMarkt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van VideoBanenMarkt.

Van alle bijkomende kosten zal VideoBanenMarkt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Gebruiker door kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien VideoBanenMarkt bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is VideoBanenMarkt gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien VideoBanenMarkt het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Gebruiker de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VideoBanenMarkt rustende verplichting ingevolge de wet;

- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

- VideoBanenMarkt alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Gebruiker heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

VideoBanenMarkt zal de Gebruiker in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. VideoBanenMarkt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Termijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door VideoBanenMarkt opgegeven termijn.

Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien VideoBanenMarkt gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan VideoBanenMarkt heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de termijn dient de Gebruiker VideoBanenMarkt schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij VideoBanenMarkt alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat VideoBanenMarkt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat VideoBanenMarkt binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door VideoBanenMarkt aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door VideoBanenMarkt aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

VideoBanenMarkt is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Gebruiker te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.

VideoBanenMarkt en de Gebruiker kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Gebruiker betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VideoBanenMarkt en de verplichtingen van de Gebruiker jegens VideoBanenMarkt onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft VideoBanenMarkt, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft VideoBanenMarkt, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van Consument heeft VideoBanenMarkt pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat VideoBanenMarkt de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij VideoBanenMarkt.

De Gebruiker dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door VideoBanenMarkt in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VideoBanenMarkt totdat de Gebruiker hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Gebruiker, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft VideoBanenMarkt het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is VideoBanenMarkt bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst VideoBanenMarkt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VideoBanenMarkt kan worden gevergd.

VideoBanenMarkt behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VideoBanenMarkt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is VideoBanenMarkt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst VideoBanenMarkt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van VideoBanenMarkt kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VideoBanenMarkt kan worden gevergd;

- de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;

- de Gebruiker komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VideoBanenMarkt op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Indien VideoBanenMarkt de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is VideoBanenMarkt niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door VideoBanenMarkt geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan VideoBanenMarkt of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VideoBanenMarkt geen invloed kan uitoefenen en waardoor VideoBanenMarkt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VideoBanenMarkt in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.

VideoBanenMarkt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VideoBanenMarkt zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel VideoBanenMarkt als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt VideoBanenMarkt zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien VideoBanenMarkt ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VideoBanenMarkt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

VideoBanenMarkt garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. VideoBanenMarkt garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

VideoBanenMarkt garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal VideoBanenMarkt, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Gebruiker.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Gebruiker of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat VideoBanenMarkt in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VideoBanenMarkt geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Gebruiker is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Gebruiker is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Gebruiker te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 4 dagen na levering van het Product of uitvoering van de Dienst schriftelijk aan VideoBanenMarkt gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan VideoBanenMarkt gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Gebruiker terugzenden van het gebrekkige Product zal VideoBanenMarkt aan de Gebruiker vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door VideoBanenMarkt nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Gebruiker VideoBanenMarkt niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Gebruiker VideoBanenMarkt binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Gebruiker verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

VideoBanenMarkt is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van VideoBanenMarkt. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

- materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker;

- redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

- redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

- redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 

VideoBanenMarkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

VideoBanenMarkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VideoBanenMarkt is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VideoBanenMarkt kenbaar behoorde te zijn.

VideoBanenMarkt is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien VideoBanenMarkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VideoBanenMarkt beperkt tot maximaal € 7500 of tot het bedrag waarop de door VideoBanenMarkt aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VideoBanenMarkt overeenkomstig de verzekering draagt.

De Gebruiker dient de schade waarvoor VideoBanenMarkt aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan VideoBanenMarkt te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VideoBanenMarkt vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VideoBanenMarkt of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart VideoBanenMarkt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

Indien VideoBanenMarkt door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden VideoBanenMarkt zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van VideoBanenMarkt en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens VideoBanenMarkt en de door VideoBanenMarkt (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Gebruiker VideoBanenMarkt ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

VideoBanenMarkt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

VideoBanenMarkt behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel VideoBanenMarkt als de Gebruiker zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Gebruiker aan VideoBanenMarktverstrekt en VideoBanenMarkt verzamelt, zal VideoBanenMarkt zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

VideoBanenMarkt handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. VideoBanenMarkt zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan VideoBanenMarkt informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die VideoBanenMarkt verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

VideoBanenMarkt mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is VideoBanenMarkt niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

VideoBanenMarkt mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

VideoBanenMarkt zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VideoBanenMarkt gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en VideoBanenMarkt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VideoBanenMarkt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Gebruiker gaat akkoord dat VideoBanenMarkt de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

VideoBanenMarkt heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

VideoBanenMarkt zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VideoBanenMarkt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 64327965.